Apie projektą

SAVANORYSTĖ TĘSIASI. STARTUOK SU PAGREIČIU!

Siekdama tęsti savanorystės idėją ir jos populiarinimą tarp jaunų žmonių, padėti niekur nedirbantiems jaunuoliams įsitvirtinti darbo rinkoje, išplėsti jų karjeros galimybes, Lietuvos verslo konfederacija kartu su socialiniais partneriais tęsia Lietuvos verslo darbdavių konfederacijos pradėtą veiklą – savanoriškos veiklos organizavimą ir 2015 m. rugpjūčio mėn. sėkmingai įgyvendino projektą "Savanorystės bendruomenės kūrimas ir vystymas". Projekto veiklų vykdymo metu buvo vykdomi 3 dienų mokymai, kuriuose dalyviai gavo praktinių žinių tiek apie tai, kaip planuoti savo karjerą, teisingai parengti CV, tiek sužinojo, kaip numatyti darbdavio lūkesčius bei surasti darbą, kurio visada norėjo.

Po mokymų buvo organizuojama 200 valandų savanoriška veikla įvairiose įmonėse ir organizacijose. Per šį laikotarpį projekto dalyviai įgijo naudingos patirties tiek karjerai, tiek pomėgiams, nes siūlomas savanorysčių spektras apima sritis nuo renginių organizavimo iki gamtosaugos.

Savanoriškos veiklos pabaigoje kiekvienam dalyviui buvo įteiktas pažymėjimas, kuriuo patvirtinama apie dalyvavimą projekte, įgytas naujas kompetencijas bei patirtį.

Projekto veiklose dalyvavo šią tikslinę grupę atitinkantys dalyviai:

  • visi norintys atrasti save naujose srityse: sporte, kultūroje, renginių organizavime, socialinėje veikloje, moksle…;
  • 16-29 metų amžiaus;
  • įgiję vidurinį, pirminį profesinį, aukštesnįjį arba aukštąjį išsilavinimą;
  • nesimokantys ir nestudijuojantys;
  • nedirbantys;
  • galintys ir noritys skirti laiko savanorystei.

Projektą „Savanorystės bendruomenės kūrimas ir vystymas“ vykdė Lietuvos verslo konfederacija.

Projekto partneriai: VšĮ Savanorių centras, VšĮ Socialinių mokslų kolegija.

Projektas įvykdytas pagal Lietuvos 2007-2013 metų Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-10-V priemonę „Neformaliojo švietimo paslaugų plėtra“ (projekto Nr. VP1-2.2-ŠMM-10-V-04-002). Projektas finansuotas Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.


_________________________________________________________________________________________________

Siekdama spręsti jaunimo gebėjimus prisitaikyti prie kintančių darbo rinkos sąlygų, Lietuvos verslo darbdavių konfederacija kartu su socialiniais partneriais inicijavo savanorysčių paieškos ir organizavimo sistemos kūrimą. GERA PRAKTIKA SAVANORIAMS – savanorysčių paieškos ir organizavimo sistema, sukurta tam, kad savanoriška veikla būtų organizuojama efektyviai.

Savanoriška veikla – savanorio neatlyginamai atliekama visuomenei naudinga veikla, kurios sąlygos nustatomos savanorio ir šios veiklos organizatoriaus susitarimu. Savanoriškos veiklos organizatoriais gali būti labdaros ir paramos fondai, biudžetinės įstaigos, asociacijos, viešosios įstaigos, religinės bendruomenės, bendrijos ir religiniai centrai, tarptautinių visuomeninių organizacijų filialai, atstovybės, politinės partijos, profesinės sąjungos ir kiti juridiniai asmenys, kurių veiklos tikslas nėra pelno siekimas.

Projekte naudojamos savanoriškos veiklos organizavimo priemonės – sukurtas savanoriškos veiklos organizavimo tinklalapis savanoryste.gerapraktika.lt - padeda savanoriams ir nevyriausybinėms organizacijoms efektyviai vykdyti savanoriškas veiklas. Portale nevyriausybinės organizacijos gali publikuoti savanorysčių skelbimus ir ieškoti savanorių, o savanoriai gali paprasčiau rasti jų poreikius atitinkančius savanorysčių pasiūlymus.

Savanoriška veikla padeda jauniems žmonėms integruotis į darbo rinką, nes suteikia praktinių įgūdžių ir kompetencijų, reikalingų konkrečioje veikloje. Informacinėje sistemoje GERA PRAKTIKA SAVANORIAMS yra saugomi duomenys apie savanoriškos veiklos praktikas atlikusius jaunuolius bei jų įvertinimą. Taigi, savanorius per šią sistemą priimančių organizacijų darbuotojai visuomet turi prieinamą informaciją apie pas juos savanorišką veiklą atlikusius jaunus žmones.

Projekto „Savanorystė – pirmas žingsnis sėkmingos karjeros link“ metu įgyvendintos veiklos:

  1. Savanorystės iniciatyvų viešinimo ir skatinimo kampanijos organizavimas;
  2. Savanoriškos veiklos praktikų organizavimas;
  3. Mokymų, skirtų papildomoms kompetencijoms ir įgūdžiams įgyti, organizavimas;
  4. Savanorystės iniciatyvų renginio organizavimas.

Projektą „Savanorystė – pirmas žingsnis sėkmingos karjeros link“ sėkmingai įvykdė Lietuvos verslo darbdavių konfederacija.

Projekto partneriai: Lietuvos jaunimo organizacijų taryba, VšĮ Socialinių mokslų kolegija.
Projektas įvykdytas pagal Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategijos Žmogiškųjų išteklių veiksmų programos prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ priemonę VP1-2.2-ŠMM-10-V „Neformaliojo švietimo paslaugų plėtra“. Projektas finansuotas Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Organizacijų reitingavimas

Pasibaigus savanoriškos veiklos praktikai GERA PRAKTIKA SAVANORIAMS sistemoje organizacija įvertina savanorį, o savanoris - organizaciją 10-balėje sistemoje. Savanorio gauti įvertinimai iš organizacijos yra įrašomi pažymėjime apie atliktą savanoriškos veiklos praktiką, o organizacijos gauti įvertinimai iš savanorių atsispindi organizacijos reitinge nuo 1 iki 5. Reitingas yra gaunamas išvedus vidurkį iš visų savanorių organizacijai suteiktų įvertinimų ir padalinus jį per pusę.

Geidžiamiausios praktikos vietos
ir geriausio praktikankto rinkimai konkurse
GERA PRAKTIKA 2013
Spausk čia ir išrink geriausius Registracija įmonėms

8 610 22774